รับทำต้นฉบับ

เยี่ยมชมสื่อที่ทีมงานจัดทำ  www.health2click.com  |  www.health4senior.com  |  www.health5choice.com  |  www.cimjournal.com

รับจัดทำบทความสุขภาพ โดยทีมงานมืออาชีพ ทุกเรื่องตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน

เฮลธ์ เวิร์ค พลัส เป็นทีมงานที่มีความชำนาญในการจัดทำบทความสุขภาพ ด้วยประสบการณ์การจัดทำสื่อสุขภาพทั้งวารสาร เว็บไซต์ คู่มือ แผ่นพับ วีดิโอ อื่น ๆ มาเป็นเวลากว่า 10 ปี

ในปี 2564 ทีมงานได้เปิดรับจัดทำบทความสุขภาพให้กับบริษัท และผลิตภัณฑ์ที่ต้องการเนื้อหาคุณภาพ มีความถูกต้อง สามารถอ้างอิง ตรวจสอบโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน ดังนี้

งานเขียนต้นฉบับ สำหรับผู้อ่านทั่วไป

 • บทความเชิงวิชาการ เขียนโดยบุคลากรทางการแพทย์ (แพทย์, เภสัช, ทันตแพทย์, พยาบาล, อื่น ๆ) มีอ้างอิงแหล่งที่มา 
  หน้าละ 2,200 บาท สั่งงานพร้อมกัน 3 งานขึ้นไป ลดเหลือหน้าละ 2,000 บาท
  .
 • บทความเชิงวิชาการ โดยนักเขียนมืออาชีพ ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน มีอ้างอิงแหล่งที่มา
  หน้าละ 1,800 บาท สั่งงานพร้อมกัน 3 งานขึ้นไป ลดเหลือหน้าละ 1,600 บาท
  .
 • บทความสุขภาพ เชิงไลฟ์สไตล์ โดยนักเขียนมืออาชีพในสายสุขภาพ ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  หน้าละ 1,600 บาท สั่งงานพร้อมกัน 3 งานขึ้นไป ลดเหลือหน้าละ 1,400 บาท
  .
 • บทความสุขภาพ เชิงไลฟ์สไตล์ อ่านสบาย ๆ ทุกโอกาส ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  - แบบสั้น 200 คำ รับขั้นต่ำ 5 เรื่อง / เรื่องละ 600 บาท จำนวน 10 เรื่องขึ้นไป ลดเหลือเรื่องละ 500 บาท

  - แบบยาว 300 คำ รับขั้นต่ำ 5 เรื่อง / เรื่องละ 1,200 บาท จำนวน 10 เรื่องขึ้นไป ลดเหลือเรื่องละ 1,000 บาท
  .
 • บทความสรุปย่อ / เรียบเรียงจากต้นฉบับ / รับบรีฟงานโดยตรง ตรวจสอบความถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญเฉพาะด้าน
  หน้าละ 1,800 บาท
  .
 • บทความสุขภาพ สำหรับ Social media 120 - 150 คำ
  รับขั้นต่ำ 15 เรื่อง / เรื่องละ 200 บาท

งานแปล/เรียบเรียงทางด้านสุขภาพ/วิชาการ

แปลอังกฤษเป็นไทย
สำหรับผู้อ่านที่เป็นแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์
หน้าละ 4,000 บาท
สำหรับผู้อ่านทั่วไป หน้าละ 3,000 บาท
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลง ตามความยากง่ายของต้นฉบับ

แปลไทยเป็นอังกฤษ
สำหรับผู้อ่านที่เป็นแพทย์ และบุคลากรทางการแพทย์ หน้าละ 6,000 บาท
สำหรับผู้อ่านทั่วไป หน้าละ 4,500 บาท
*ราคาอาจเปลี่ยนแปลง ตามความยากง่ายของต้นฉบับ

 

งานสัมภาษณ์/ถอดเทปเรียบเรียงไลฟ์สไตล์สุขภาพทั่วไป

 • สัมภาษณ์ไทย ถอดเทป ถ่ายรูป 20 - 30 รูป (กรุงเทพฯ) พร้อมเรียบเรียง 1,200 - 1,600 คำ เนื้อหาไลฟ์สไตล์สุขภาพทั่วไป หน้าละ 3,200 บาท ค่าถ่ายรูปและเดินทาง 2,800 บาท

 • สัมภาษณ์อังกฤษ ถอดเทป ถ่ายรูป 20 - 30 รูป (กรุงเทพฯ) พร้อมเรียบเรียง 1,200 - 1,600 คำ อังกฤษหรือไทยภาษาใดภาษาหนึ่ง เนื้อหาไลฟ์สไตล์สุขภาพทั่วไป หน้าละ 4,500 บาท ค่าถ่ายรูปและเดินทาง 2,800 บาท

  *ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามประเภทของเนื้อหาสัมภาษณ์

เข้าฟัง พร้อมจดบันทึกการประชุมทางด้านสุขภาพ/วิชาการ

 • เข้าฟังพร้อมจดบันทึกการประชุม 1 - 1.5 ชม. (กรุงเทพฯ)
  ไทยเป็นไทย
  18,000 บาท
 • เข้าฟังพร้อมจดบันทึกการประชุม 1 - 1.5 ชม. (กรุงเทพฯ)
  อังกฤษเป็นอังกฤษ
  30,000 บาท
 • เข้าฟังพร้อมจดบันทึกการประชุม 1 - 1.5 ชม. (กรุงเทพฯ)
  อังกฤษเป็นไทย
  25,000 บาท

  *ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามประเภทของงาน เช่น คำต่อคำ, สรุปประเด็น, รายงานการประชุม และเนื้อหาวิชาการ เช่น เนื้อหาเกี่ยวกับยา โรค งานวิจัย เป็นต้น

หมายเหตุ:
1. จำนวนคำต่อหน้าประมาณ 500 คำ
2. กรณีแปลตามต้นฉบับ คิดจำนวนหน้าตามต้นฉบับ กรณีแปลแบบสรุปประเด็น คิดจำนวนหน้าตามงานที่เสร็จ
3. ราคาอาจเปลี่ยนแปลงตามความยากง่ายของต้นฉบับ โดยจะประเมินและแจ้งให้ทราบก่อนรับงาน               

.

ระยะเวลาการทำงานปกติ

 • งานเขียนต้นฉบับ ระยะเวลาจัดทำ 3 - 10 วัน
 • งานแปล/เรียบเรียงทางด้านสุขภาพ ระยะเวลาจัดทำ 3 - 10 วัน
 • งานสัมภาษณ์/ถอดเทปเรียบเรียงเนื้อหาสุขภาพ ระยะเวลาจัดทำ 5 - 10 วัน
 • เข้าฟัง พร้อมสรุปบันทึกการประชุมทางด้านสุขภาพ ระยะเวลาจัดทำ 3 - 10 วัน

ทั้งนี้เวลาการจัดทำอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นกับประเภทของงาน โดยจะแจ้งให้ทราบก่อนยืนยันการสั่งงาน 

ขั้นตอนการรับบริการ

 1. ลูกค้าจัดส่งรายละเอียดที่เกี่ยวข้องให้ทีมงาน อาทิ งานเขียนเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ควรส่งข้อมูลผลิตภัณฑ์/กลุ่มผู้อ่าน/จุดเด่น/คำที่เป็น Keyword เป็นต้น คลิกส่งรายละเอียด
 2. ทีมงานศึกษาข้อมูลในเบื้องต้น ประเมินราคา แจ้งกลับให้ลูกค้า
 3. ลูกค้าชำระค่าบริการ 50% เพื่อยืนยันการสั่งซื้อ
 4. ทีมงานวางแผนและลงมือเขียนต้นฉบับ พร้อมส่งลูกค้า ตรวจดราฟต์เป็นไฟล์ JPEG ภายในระยะเวลาที่กำหนด
 5. ลูกค้าแจ้งปรับแก้ไขได้ไม่เกิน 2 ครั้ง
 6. ทีมงานปรับแก้ไข ตามที่ลูกค้าแจ้งจนเรียบร้อย 
 7. ลูกค้าชำระค่าบริการส่วนที่เหลือ
 8. ทีมงานจัดส่งต้นฉบับให้ลูกค้า เป็นไฟล์ *.doc ที่ลูกค้าสามารถปรับแก้ได้เอง
 9. ลิขสิทธิ์ของบทความที่มีการชำระเงินค่าเขียน ถือเป็นลิขสิทธิ์ของลูกค้า

.

การชำระค่าบริการ

 1. ลูกค้าชำระเงิน 50% ของงานทุกประเภท* เพื่อยืนยันการสั่งงาน และชำระเงินอีก 50% ก่อนส่งงานรอบสุดท้าย หรืองานที่เสร็จเรียบร้อยแล้ว พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน
  *ลูกค้าที่ดำเนินงานในรูปบริษัท ภายหลังสั่งงาน 3 บิลแรก สามารถแจ้ง AE รวบรวมเอกสารปรับเป็นลูกค้าประจำของบริษัท ได้เครดิต 1 เดือน ตั้งแต่บิลที่ 4 เป็นต้นไป

 2. บัญชี บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด

  • ธนาคาร กสิกรไทย สาขา โลตัส รัตนาธิเบศร์
   บัญชี ออมทรัพย์ เลขที่ 022 – 8 – 56294 -7 
  • ธนาคาร กรุงไทย สาขา โลตัส รัตนาธิเบศร์
   บัญชี ออมทรัพย์  เลขที่ 985 – 9 – 51757-6
  • ธนาคาร ไทยพาณิชย์ สาขา โลตัส รัตนาธิเบศร์
   บัญชี ออมทรัพย์  เลขที่ 407 – 905784 – 2
 3. กรณีหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้ระบุดังนี้
     บริษัท เฮลธ์ เวิร์ค พลัส จำกัด เลขผู้เสียภาษี 0105554097498

     70 ซอยติวานนท์ 24 ตำบลบางกระสอ อำเภอเมืองนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี 11000
     จัดส่งถึง “ฝ่ายการเงิน” ตามที่อยู่ข้างต้น
 4. แจ้งการชำระเงิน
  หลังจากที่ท่านได้ทำการโอนเงินเรียบร้อยแล้ว กรุณาถ่ายรูปหรือ Scan สำเนาใบ Slip พร้อมระบุชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ติดต่อกลับ ส่งมายัง Line@ : netplusdd หรือ E-Mail : netplusdd01@gmail.com เมื่อตรวจสอบยอดเงินเรียบร้อยแล้ว ทีมงานจะส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่าน กรณีเป็นบริษัทกรุณาระบุ เป็นชื่อบริษัท ที่อยู่ และเลขประจำตัวผู้เสียภาษีด้วย
 5. สามารถสอบถามข้อสงสัยที่ AE ที่ติดต่อกับท่าน หรือคุณสุวิมล โทร 02 580 6638 ต่อ 107

สำหรับทุกท่านที่สนใจ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลผ่าน
Line@: netplusdd
E-Mail: netplusdd01@gmail.com
โทร. คุณลม 089 133 8644, คุณเบล 092 752 8260
คลิกส่งรายละเอียด