Promotion 6

งาน Info / Motion Graphic

พิเศษ กรณีที่ส่งงานมูลค่า 80,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 10% หรือเลือกเป็นงานตัวอื่นภายในมูลค่าเดียวกัน

ค่าบริการ Info Graphic 1 หน้า อยู่ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท กรณีมากกว่า 1 หน้าพิจารณาค่าบริการ โดยดูจากจำนวนหน้า ความซับซ้อนของข้อมูลและความยากง่ายในการทำ ปกติขั้นตอนที่ทีมงานทำจะประกอบไปด้วย

  1. การอ่านข้อมูลทั้งหมด เพื่อคัดเลือกสาระสำคัญที่ข้อมูลต้องการจะสื่อ ลูกค้าสามารถทำบรีฟส่งให้ทีมงาน จะประหยัดเวลาสำหรับขั้นตอนนี้
  2. สร้างลำดับการเดินเรื่อง โดยวาง Layout ในหน้างานให้สอดคล้องกับลำดับก่อนหลัง
  3. สร้างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดวางองค์ประกอบทั้งหมดตามลำดับการเล่าเรื่อง
  5. ปรับแต่ง A/W เพื่อให้เกิดความสวยงาม ในบางครั้งต้องมีการทดสอบว่า ผู้ดูเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์ของงานหรือไม่

สำหรับงาน Motion Graphic จะเพิ่มขั้นตอนจากการทำ Info Graphic ขึ้นมาอีก คือ

  1. การทำองค์ประกอบให้เคลื่อนไหว ซ้าย ขวา บน ล่าง พร้อมหน่วงเวลา ช้า เร็ว ก่อนหลังให้สอดคล้องกับเนื้อหา
  2. การใส่ Sound background
  3. การอัดและลงเสียงบรรยาย และในบางวีดีโออาจมีการทำ Intro-Outro ช่วงเข้าและออกด้วย

หลักการคิดค่าบริการจะเป็นค่าทำ Motion ค่าลง Sound background ค่าลงเสียงพากษ์ เฉลี่ยออกมาเป็นนาที โดยคิดในกรณีที่ลูกค้ามี Graphic อยู่แล้ว ทั้งนี้ ราคาจะปรับเปลี่ยนตามลักษณะงานจริง

Share to