Layout / จัดหน้า

งานจัดหน้าเข้าเล่ม คู่มือ จุลสาร วารสาร ตำราเรียน/แคตาล็อก คู่มือขาย *กรณีสนใจราคางานพิมพ์ สามารถสอบถามราคาและกำหนดส่งจากพนักงานได้โดยตรง   ระยะเวลาการทำงานปกติ เวลาขึ้นอยู่กับประเภทของงาน โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนล่วงหน้า …

VDO & Animation

ทางเรามีทีมดูแลงาน VDO & Animation แบบครบวงจร โดยเน้นการทำงานที่ต่อเนื่องจากงานหลัก อาทิ ทำ VDO clip เพื่อขึ้น Website, …

Online meeting

งานประชุมออนไลน์ (Webminar) นอกเหนือจากงาน Graphic design งาน VDO / Motion graphic และอื่น ๆ …

E-Book

งาน E-book มาตรฐาน นอกเหนือจากงาน Graphic design งาน VDO / Motion graphic และอื่นๆแล้ว …

Info/Motion Graphic

ทางเรามีทีมงานดูแลงาน Info Graphic และ Motion Graphic แบบครบวงจร เพียงท่านกำหนดจุดประสงค์ของเนื้อหาให้ชัดเจนและมีข้อมูลสนับสนุนที่เพียงพอ ทางทีมงานจะออกแบบงานที่ทันสมัย เข้าใจง่าย สื่อสารได้ตรงประเด็นในระดับเทพ   …

Graphic Design

ทางเรามีทีมงานดูแลงาน Graphic Design แบบครบวงจร ทั้งงานโฆษณา Above the line และงานกิจกรรม Below the line …

Web Banner

แบนเนอร์ถือเป็นเครื่องมือโฆษณาที่สำคัญ ปัจจุบันเว็บไซด์ต่าง ๆ จะมีพื้นที่ในการติดแบนเนอร์ในหลายรูปแบบ มีทั้งภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว ส่วนใหญ่ใช้เพื่อวาง Link ไปยังหน้าเว็บอื่น ๆ ที่เป็นเจ้าของแบนเนอร์นั้น ๆ …