โปรโมชั่น

ทีมงานจัดทำ Package พิเศษ สำหรับปี 2560

Promotion 1

จัดทำเว็บไซต์ WD1
ราคา 20,000 บาท
+ บริหาร FB 3 เดือน FB1
ราคา 51,300 บาท
รวม 71,300 บาท

ลดเหลือ 65,000 บาท

Promotion 2

จัดทำเว็บไซต์ WD2
ราคา 35,000 บาท
+ บริหาร FB 3 เดือน FB1
ราคา 51,300 บาท
รวม 86,300 บาท

ลดเหลือ 78,000 บาท

Promotion 3

จัดทำเว็บไซต์ WD2
ราคา 35,000 บาท
+ บริหาร FB 3 เดือน FB2
ราคา 79,800 บาท
รวม 114,800 บาท

ลดเหลือ 98,000 บาท

ลูกค้าจะได้งานดี ๆ ทั้ง Website และ Social media ตามต้องการ พร้อมสำหรับการต่อยอดจัดทำเองในอนาคต หรือให้ทีมงานดำเนินงาน

 


 

Promotion 4

จัดทำเว็บไซต์ WD2 ราคา 35,000 บาท
+ บริหาร FB 3 เดือน FB1 ราคา 51,300 บาท
+ บริหาร Line@ 3 เดือน LA1 ราคา 30,000 บาท
รวม 116,300 บาท

ลดเหลือ 95,000 บาท

Promotion 5

จัดทำเว็บไซต์ WD2 ราคา 35,000 บาท
+ บริหาร FB 3 เดือน FB2 ราคา 79,800 บาท
+ จัดทำ Banner 14 แบบ BN2 ราคา 18,000 บาท
รวม 132,800 บาท

ลดเหลือ 110,000 บาท

ลูกค้าจะได้งานดี ๆ ทั้ง Website และ Social media ตามต้องการ พร้อมสำหรับการต่อยอดจัดทำเองในอนาคต หรือให้ทีมงานดำเนินงาน

 


 

Promotion 6

งาน Info / Motion Graphic

พิเศษ กรณีที่ส่งงานมูลค่า 50,000 บาทขึ้นไป รับส่วนลด 10% หรือเลือกเป็นงานตัวอื่นภายในมูลค่าเดียวกัน

ค่าบริการ Info Graphic 1 หน้า อยู่ระหว่าง 5,000 – 15,000 บาท กรณีมากกว่า 1 หน้าพิจารณาค่าบริการ โดยดูจากจำนวนหน้า ความซับซ้อนของข้อมูลและความยากง่ายในการทำ ปกติขั้นตอนที่ทีมงานทำจะประกอบไปด้วย

  1. การอ่านข้อมูลทั้งหมด เพื่อคัดเลือกสาระสำคัญที่ข้อมูลต้องการจะสื่อ ลูกค้าสามารถทำบรีฟส่งให้ทีมงาน จะประหยัดเวลาสำหรับขั้นตอนนี้
  2. สร้างลำดับการเดินเรื่อง โดยวาง Layout ในหน้างานให้สอดคล้องกับลำดับก่อนหลัง
  3. สร้างองค์ประกอบที่เกี่ยวข้อง
  4. จัดวางองค์ประกอบทั้งหมดตามลำดับการเล่าเรื่อง
  5. ปรับแต่ง A/W เพื่อให้เกิดความสวยงาม ในบางครั้งต้องมีการทดสอบว่า ผู้ดูเข้าใจตรงกับวัตถุประสงค์ของงานหรือไม่

สำหรับงาน Motion Graphic จะเพิ่มขั้นตอนจากการทำ Info Graphic ขึ้นมาอีก คือ

  1. การทำองค์ประกอบให้เคลื่อนไหว ซ้าย ขวา บน ล่าง พร้อมหน่วงเวลา ช้า เร็ว ก่อนหลังให้สอดคล้องกับเนื้อหา
  2. การใส่ Sound background
  3. การอัดและลงเสียงบรรยาย และในบางวีดีโออาจมีการทำ Intro-Outro ช่วงเข้าและออกด้วย

หลักการคิดค่าบริการจะเป็นค่าทำ Motion ค่าลง Sound background ค่าลงเสียงพากษ์ เฉลี่ยออกมาเป็นนาที โดยคิดในกรณีที่ลูกค้ามี Graphic อยู่แล้ว ทั้งนี้ ราคาจะปรับเปลี่ยนตามลักษณะงานจริง

 


 

Graphic Pro 1
15,000 บาท / เดือน

ออกแบบงาน 10 ชิ้น สำหรับใช้ใน Social media อาทิ Profile picture, Facebook cover, Banner และอื่น ๆ

Graphic Pro 2
20,000 บาท / เดือน

ออกแบบงาน 13 ชิ้น สำหรับใช้ใน Social media 8 ชิ้น และงานออกแบบในกลุ่มแผ่นพับ แผ่นปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ การ์ด นามบัตร งานเป็นใบ ๆ จำนวน 5 ชิ้น

Graphic Pro 3
25,000 บาท / เดือน

ออกแบบงาน 16 ชิ้น สำหรับใช้ใน Social media 8 ชิ้น พร้อมงานออกแบบในกลุ่มแผ่นพับ แผ่นปลิว โบรชัวร์ โปสเตอร์ การ์ด นามบัตร งานเป็นใบ ๆ จำนวน 8 ชิ้น

หมายเหตุ
1. ราคาดังกล่าวลูกค้าต้องมีภาพหลัก ๆ พร้อมข้อความที่ต้องใช้ในการออกแบบ
2. ราคาดังกล่าวไม่รวมค่ารูปกรณีที่มีการซื้อ ค่ารีทัช ค่าไดคัท หรือการตัดต่อภาพโดยใช้เทคนิคพิเศษต่าง ๆ  
3. ในกรณีที่การออกแบบถูกตาม Concept อนุญาตให้มีการปรับแก้เพิ่มเติมได้ 2 - 3 ครั้ง

Share to